අපි නොදන්න ප්‍රභාකරන්ලා

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

සිංහලයන්ටම කඩේයන සිංහල ජාතිවාදය

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

මොණරමාලු සහ අලකොල

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

විප්ලවයක සෝ ගීතය

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

කොරියාවට ගියෙමි - II

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

භික්ෂුවකට පෙම්බැඳි තරුණිය

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

සජීවී නිවන

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

අනාගතේ එක දවසක

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

මලට නොඑන බඹරු.....

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

යුධ සෙබළුනි අසනු මැනවි

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

අබුඩාබියේදීය, දයාබර ස්වාමිනී.

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

අමරණීය සේකර

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

කොරියාවට ගියෙමි - I

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

"මහ උළු ගෙදර ජීවිතය" හෙවත් "ඇතුලේ life එක"

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

"සරසවිවිරුවන්" වෙනුවෙන් ලියවුනු ගීතයක්

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

ෂෙහාන්ගේ පෙති මෝල සහ පලමු වතාවට පොලිසියට

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

මා දුටු මිනිසා

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

සෙන් කතාවක්

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

කමත

......හිසට වහල නිල් අහසයි......

නන්දා අක්කා ගේ ජීවන ගීතය

......හිසට වහල නිල් අහසයි......