ඌරු පැටවූ දෙන්නෙක් හා අවුරුදු හතක්!

readonlymemories

පින්තූරයක පින්තූරයක්!

readonlymemories

කුරුටු ගෑ පවුර!

readonlymemories

පෙර වදනක්!

readonlymemories

ගඟ අද්දර!

readonlymemories

අරුණලු!

readonlymemories

බලාපොරොත්තුව!

readonlymemories

නිදහස් මාවත?

readonlymemories

නිවාඩුව!

readonlymemories

කොළඹ කාක්කන්!

readonlymemories

කතාවක් නැති පින්තූරයක්!

readonlymemories

අලුත් දිනක්! Another day, the same struggle!

readonlymemories

වෙනස් කරන්න බැරි මතක! My Read Only Memories!

readonlymemories