"දුම්රිය පොළ"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

මට අහිමි මම

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"ඇගේ පෙම්වතා"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

ලැවැන්ඩර්

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

කොණ්ඩා කැරලි

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

ඇස්

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

බලා හිඳීම

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"ග්වයිරා ග්වන්තනමේරා"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

මතකය

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

ඡායා

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"අමතක වීම"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"ෆ්ලොරන්තිනෝ අරීසා"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"කලම්බු මෙට්‍රො"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

සුසුරන් (Return of Happiness)

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"කොමන් ඔෆ් අ පවර් වර්ල්ඩ්"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"කතාවක් ලිවීම"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

ලව් සහ ඉලව්

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"not from Paulo"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

51

අස්වින්දයාගේ ලෝකය

"විවෘත වීම"

අස්වින්දයාගේ ලෝකය