ජපන්නුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්නීම - තුන්වන කොටස "වෙනස් කෙනෙකු වීමේ ශාපය"

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

ජපන්නුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්නීම-දෙවන කොටස (ගුරු පුහුණුව)

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

ජප්පොන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්නීම- ප්‍රස්තාවනාව

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

ආදරය කරනවා නම් ශක්‍රයා වගේ කරන්න (සක්දෙවියන්ගේ ආදර කථාව)

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

දං බෝවිටියා කැලේ .. මැදින්.. එන්න සිතයි නුඹ ලගට සැනින්

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

සත්‍ය

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

බර මළු ඔසවාගෙන ගියොත් ගමන වෙහෙසයි.වේගෙන් යන්නට ගියෝතින් ජීවිතය කෙටියි...

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

ජපානයේ මුදුන සොයා ගිය ගමන

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

Life of pie

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

Shantaram

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

සිල් සුවඳ

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය

After dark

ආගන්තුක දේශයේ ආගන්තුකාවිය