"වීරයා මකරව මැරුවා. ඉතිං මිනිස්සු තව ජනප්‍රිය උනා" - මකරටක වෙසෙන සිරිවර්ධන පවුලක් (2කොටස)

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

මකරටක වෙසෙන සිරිවර්ධන පවුලක් (1කොටස)

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

තරුවක් වෙයං සුදේශ්...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

උරුමයක කරුමය

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

විවාහය සඳහා ගණිකාවක් සොයමි.

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

"විෂ්" එක මුල් වී සුබ පැතුම යට යාම...!!!

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

සත් වසරක් ගෙවී ගිහින්...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

නත්තල් සීයා වෙත ,

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

හූනා චිකයි...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

මුකවාඩමෙන් එබී බලමි...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

දොරට වඩින දා... REALITY

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

නෝනිසාලංකාරය...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

අත්තම්මලා'ගේ තේරීම - අත්තානං

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

ජීවිතය ජාල'ගත කර කෙලවා'ගැනීම : Disconnect

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

Gladiator ප්‍රේමය _ ( නැරඹුවා'ද..??? )

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

Lotto... - ඔටෝ ' පෝසත් වෙන්න කැමති අයට...

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

නිවන් සැප ලැබේවා...! _ (2 කොටස)

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

නිවන් සැප ලැබේවා...! _ (1 කොටස)

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක

සිංහබාහු නීච වූ පසු දික්තලා රජ'වීම

හරක\'ගෙ බ්ලොග් එක