හුලං කාර් සහ ප්‍රෝඩා නිර්මාණකරුවන්(Truth about wind powered car)

මහා කළු සිංහලයා

අඩුමිලට හීලියම් කාර්(Helium cars for sale in Sri Lanka)

මහා කළු සිංහලයා

මගේ කතාව(War for Peace)

මහා කළු සිංහලයා

පන්සලේ ජරමරේ...!!!(Crisis of ------------------------)

මහා කළු සිංහලයා

ලැජ්ජාව මවටද?(Fucking sons of mother Sri Lanka)

මහා කළු සිංහලයා

සංක්‍රාන්ති සමය.(Friday Of Change)

මහා කළු සිංහලයා

රෙද්ද පල්ලෙන් බේරෙන දේශප්‍රේමය(Shame of the bloggers)

මහා කළු සිංහලයා

ගුගල් පරිවර්තකය සහ සිංහල භාෂාව සහ අනාගතය.(Future of Google Sinhala Translator)

මහා කළු සිංහලයා

හුරේ මෙවරත් අපිම තමයි එක (We are the first)

මහා කළු සිංහලයා

ඉමිතියාස්‌ බාකීර් මාකර් හෙළිකරන බෙදුම්වාදයේ මුල.(Truth Of Separatism In Sri Lanka.)

මහා කළු සිංහලයා

මාතලන් පලකල චානුක වත්තේගම ගේ කැත බොරුව.(Is Sinhalese becoming a minority?)

මහා කළු සිංහලයා

ඔබ සැමට අබ සරණයි!!! (#@#!@#! ^%$^$ @@##@$)

මහා කළු සිංහලයා

බුදු මේසය.(තුන් තේරවිල්ලක් නොවේ).(Buddha Table)

මහා කළු සිංහලයා

ඔය කණ නොවෙයි යෝදියේ මේ කණ (A Story Of Touch Hole)

මහා කළු සිංහලයා

වැරදිකරු ගුරුවරයාද?(Who is Haim Ginott)

මහා කළු සිංහලයා

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් පිළිඹඳ යථාර්තය, ප්‍රෝඩාව සහ වංචාව(Truth Of Internet Money In Sri Lanka)

මහා කළු සිංහලයා

අපි කප් ගැසුවේ sex වලින් පමණද?

මහා කළු සිංහලයා

ආයුබෝවන්

මහා කළු සිංහලයා