මුලදි හැමෝටම ඇණයක් වෙන පයිතන් ඉන්ඩෙන්ටේශන් (python indentation)

Python Code Circle

මෘදුකාංග නිර්මාණයේ මූලික සංකල්ප

Python Code Circle

පයිතන් (python) කියන්නේ මොන කෙහෙම්මලක්ද?

Python Code Circle

සින්ඩිකේටර හා RSS , Atom පෝෂක

Python Code Circle

Function (Python 3.2) Video 1

Python Code Circle

ශ්‍රිත සමග පයිතන්(Function with Python)

Python Code Circle

ප්‍රථම කේත අභියෝගය Frist Code challenge

Python Code Circle