ගබ්සාව ගැන මානුෂිය ඇසින් (Humanity and Abortion)

වෙද සිතක සිත්තම

ලොකේ පිරෙන්න යකඩ තිබුනත් අපි තවම යකඩ ඌනතාවයෙන්

වෙද සිතක සිත්තම

ඇසෙන් ඇදි සිත්තමක වෛද්‍යවිද්‍යත්මක පැහැදිලි කිරීම

වෙද සිතක සිත්තම

තොටිලි වැටෙන් පනින පුතා..

වෙද සිතක සිත්තම

ගෙදර බත ඉදෙන්නේ නැතිද..? (importance of food preparation at home)

වෙද සිතක සිත්තම

වැස්ස හොදයි ප්‍රශ්න ගොඩයි…! (Health effects of Rain)

වෙද සිතක සිත්තම

ප්‍රතිජීවක ගන්නේ පරිස්සමින් – භයානකයි. (Risk of improper antibiotic usage)

වෙද සිතක සිත්තම

ෆේස්බුක් භීතිකාව(Fear of Facebook ) හා මනසික සංවර්ධනයේ අවශ්‍යතව….

වෙද සිතක සිත්තම

සිතට කඳුලු දැව‍ටුනු මොහොතක් ( A movement of emotionally impressed)

වෙද සිතක සිත්තම

ලංකාවේ සෙක්ස් ඇයි තවම මෙච්චර ප්‍රාථමික…? (Lacks in Sri lankan sexual education)

වෙද සිතක සිත්තම

බල්ලගේ වැඩේ බුරුවා කිරීම හෙවත් කම්කරුවා ලැබ් රිපොර්ට් නිකුත් කිරීම

වෙද සිතක සිත්තම

කර්මය අලුතෙන් ලිවීම හෙවත් වෙලාව බලා සීසර් කිරීම……

වෙද සිතක සිත්තම

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ටත් එහා ගිය විශේෂඥයෝ

වෙද සිතක සිත්තම

දුවන්නන් වාලේ දිවීම

වෙද සිතක සිත්තම

සර්පයන් සේ බිත්තර ගිලීම හා ගිල්ලවීම (Method of Sri Lankan Egg consumption)

වෙද සිතක සිත්තම

ලිංගිකත්වය සමඟ ගොඩ නැගුනු අසාමාන්‍යය ලිංගික ක්‍රියා…

වෙද සිතක සිත්තම

සිංහලෙන් සෞඛය ගැන ලිවීම

වෙද සිතක සිත්තම