නොකී කවි - 03

මගේ ලෝකය

හිමි නැති පෙමකට (සුන්දර ගීතයට පුන්චි කතාවක්-05)

මගේ ලෝකය

පිරිමියා නැති ලෝකයේ කාන්තාව

මගේ ලෝකය

ලා දළු බෝපත් (සුන්දර ගීතයට පුන්චි කතාවක්-04)

මගේ ලෝකය

ඕකට තමා කියන්නෙ ඉදිච්ච අඹ කන්නෙම පණුවො කියලා (මටත් ලොවක් තිබුණා - 02)

මගේ ලෝකය

සුන්දර ගීතයට පුන්චි කතාවක් - 03

මගේ ලෝකය

නිදහසක් නොමැති සරසවි නිදහස

මගේ ලෝකය

== campus කවි ==

මගේ ලෝකය

සිහිනයක් වන රතු කැට

මගේ ලෝකය

මටත් ලොවක් තිබුණා - 01

මගේ ලෝකය

සුන්දර ගීතයට පුන්චි කතාවක් - 02

මගේ ලෝකය

නොකී කවි 01

මගේ ලෝකය

සුන්දර ගීතයට පුන්චි කතාවක් - 01

මගේ ලෝකය

== මිතුරිය ==

මගේ ලෝකය