හිරගෙදර හා නිදහස

සත්‍ය සොයා

සසර පෙර නිමිති.

සත්‍ය සොයා

පස් මහ බැලුම්

සත්‍ය සොයා

අමතකවුන පරණ ලිපියක් යහ පාලනය සහ මෛත්‍රී පාලනය 2015-01-10-09-42-48

සත්‍ය සොයා

සත්‍යයේ සත්‍යය

සත්‍ය සොයා

වරණ

සත්‍ය සොයා

භාවනාව

සත්‍ය සොයා

පෙරමග.....

සත්‍ය සොයා

නුඹේ සිනා

සත්‍ය සොයා

මගේ අදහස්

සත්‍ය සොයා

පාසල

සත්‍ය සොයා

සිවනාදන් කියාදුන් පාඩම්

සත්‍ය සොයා

ආරම්භයක් පමණයි

සත්‍ය සොයා

නුඹේ වූ මගේ කඳුළු

සත්‍ය සොයා

නුඹට නැති නුඹ

සත්‍ය සොයා