රූපවාහිනී මහ ගෙදර

Hari Weradi

පාසලෙන් පැන යාම හෙවත් පාසල් දිවියේ ආරම්භය

Hari Weradi

මාගේ සිහිනය බොද කොට ඔහු නික්ම ගියේය.........

Hari Weradi

මහා රූපවාහිනී දැක්ම සහ ගමට විදුලිය

Hari Weradi

නැවතත් පාසලට

Hari Weradi

ඉල්ලන් කෑම

Hari Weradi

උග්‍ර අප භාෂණය, ප්‍රතියුක්ත සම්ප්‍රචාරණය, වියුක්ත ද්විධාකරණය සහ දාණ්ඩික සාධාරණත්වය

Hari Weradi

හරි වැරදි

Hari Weradi