මෝල් ස්ටාර්.. සිරස නැත

විනෝද සමය

Foot Board (විනෝද සමය)

විනෝද සමය

ක්‍රිකට් ක්ලාස් එක (විනෝද සමය)

විනෝද සමය

ගල් ගල් ගල් ගගල් ගල්

විනෝද සමය

දැන් අපි මොනව කරන්න ඕනද?

විනෝද සමය

අපේ අක්කට කීයද?

විනෝද සමය

අහා ඊළගට මොකක්ද?

විනෝද සමය