ආහාර දාමයේ මිනිසාට ඉහලින් තවත් සත්වයෙක්

ජෝකර් මල්ලි

චං පං චං පං චං පං

ජෝකර් මල්ලි

බෝ….. දුබල සීනා….

ජෝකර් මල්ලි

බෝ….. දුබල සීනා….

ජෝකර් මල්ලි

ගෑණු පිළිමය, පිරිමි පිළිමය, දෙයියෝ සහ පරෙයි බෙටි

ජෝකර් මල්ලි

ගෑණු පිළිමය, පිරිමි පිළිමය, දෙයියෝ සහ පරෙයි බෙටි

ජෝකර් මල්ලි

සුපර් මෑන්ගෙ රෙද්ද

ජෝකර් මල්ලි

සුපර් මෑන්ගෙ රෙද්ද

ජෝකර් මල්ලි

කාර් එකක් ගත්ත ඕයි…

ජෝකර් මල්ලි

කාර් එකක් ගත්ත ඕයි…

ජෝකර් මල්ලි

සුපර්මෑන්ගෙ ලිංගික ජීවිතය

ජෝකර් මල්ලි

සුපර්මෑන්ගෙ ලිංගික ජීවිතය

ජෝකර් මල්ලි

හිට්ලර්ට පතුරු යනකල් බණිමු

ජෝකර් මල්ලි

හිට්ලර්ට පතුරු යනකල් බණිමු

ජෝකර් මල්ලි

මට එපා වෙලා ඕයි!

ජෝකර් මල්ලි

ආශ්චර්ය උදාකරගන්න අළුත්ම යෝජනාවක්!

ජෝකර් මල්ලි