ලොවක් දිනන්න : Google Code In

IT ගුරු ගෙදර

6.2.1 ගොනු පද්ධති (File Systems)

IT ගුරු ගෙදර

ජාවා -Java Methods

IT ගුරු ගෙදර

ජාවා - Abstract Class සහ Interface

IT ගුරු ගෙදර

1.1.2 තොරතුරු වල මුලික තෑනුම් ඒකක හා එහි ගති ලක්ෂණ (Basic Building Blocks of Information)

IT ගුරු ගෙදර

12.2 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් අතර ඇති සම්බන්ධතාව

IT ගුරු ගෙදර

12.2 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් අතර ඇති සම්බන්ධතාව (Relationship Between ICT and Business Operations.)

IT ගුරු ගෙදර

9.10.2 දත්තපාදකයක දත්ත නිර්මාණය කිරීම සහ කලමනාකරණය සදහා ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව යොදාගැනීම (Using Structured Query Language - SQL to create and manage data in a database)

IT ගුරු ගෙදර

PHP මූලික හැඳින්වීම

IT ගුරු ගෙදර

PHP මූලික හැඳින්වීම (Introduction to PHP)

IT ගුරු ගෙදර

13.1.1 බුද්ධිමත් හා භාවාත්මක පරිගණනය (Intelligent and Affective Computing)

IT ගුරු ගෙදර

10.2 වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය (The structure and the composition of websites to organize pages and content)

IT ගුරු ගෙදර

9.10.1 දත්තපාදකයක දත්ත නිර්මාණය කිරීම සහ කලමනාකරණය සදහා ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව යොදාගැනීම (Using Structured Query Language - SQL to create and manage data in a database)

IT ගුරු ගෙදර

GIT A/L Model Paper(2013) -Information Technology Society (intecs) Part II

IT ගුරු ගෙදර

4.1 මූලික තර්ක ද්වාර වලට ම ආවේණික ක්‍රියාකාරීත්වයන් අනුව ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම (Basic digital logic gates in terms of their unique functionalities)

IT ගුරු ගෙදර

4.2.1 කානෝ සිතියම් යොදාගෙන තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම (Simplify Boolean Expressions Using Karnaugh Maps)

IT ගුරු ගෙදර

7.1 ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රියාවලිය (Problem Solving Process)

IT ගුරු ගෙදර

GIT A/L Model Paper(2013) -Information Technology Society (intecs)

IT ගුරු ගෙදර