සිංහලයේ පද බෙදීම

සිංහල වියරණ

අවුරුදු කුමාරි

සිංහල වියරණ

ඔබේ සිත් සටහන් සඳහා තරැ ඇගයීමක් ලබාගැනීම.

සිංහල වියරණ

"අකුරු මිහිර" මා අදද රස විඳිනවා

සිංහල වියරණ

‘ණ’ හා ‘ළ’ යෙදෙන් තැන්

සිංහල වියරණ

නාම පද ක්‍රියා පදයක් - nouns are sometimes verbs

සිංහල වියරණ

අයිතිය හැඟවීමට ගේ/ 's යොදාගැනේ

සිංහල වියරණ

නාම පද : Nouns

සිංහල වියරණ