කිසිත් නොකියා ඉන්න .................................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පිංවතියේ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

එනු මැනවි මා වෙත......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ලොකුම අවුල......??? (කවියක් නොවේ)

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඒ මගේ ඇස්......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ජීවිතේ පාට - පස්වැනි හයිකුව

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කවුද ඇත්ත කියන්නේ.....................????

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඒත් නොකියා කෝම මේ වග. නොසිතු මොහොතක හමුවුණිය ඈ...................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

විහාර මහ දේවියේ..........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ගහපියකෝ ලක්ෂ දෙකමහාරක්ම............. ඉවරයිනේ.

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සාක්ෂිත් ඕනෑලු දැන් පෝස්ට් දාන්නට - (ඉණිමගට පයින් ගැසීම)

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

නීති හදන මුදල් ඇමති මමයි බොල.......................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඒත් ඉතින් මුගේ රූප නෑනේ බං ත්‍රීවිල් වල...............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

බෝඩිමේ ජීවිතේ...

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

බජට්......( ජය ශ්‍රී, 'ශීලා' ගීතයේ තාලය )

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

අපිට නං ඒක අහපු වෙලාවේ ඉඳලා නින්දක් නෑ.................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කළ්‍යාණ මිත්‍ර.....?

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

එපා වෙන්නැති ඕන්නෙත් නැති ජීවිතේ ඔහෙ ගලාගෙන යනවා....

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

එපා ආදරය...

කුරුටු ගෑ ගී පවුර