සොයන්නෙමි…………………

හිමව් අරණ

සොයන්නෙමි..

හිමව් අරණ

හැකිවේද මාහට?

හිමව් අරණ

හැකිවේද මාහට?

හිමව් අරණ

සමනළයෝ

හිමව් අරණ

සමනළයෝ

හිමව් අරණ

විස කුසුම නුඹ..

හිමව් අරණ

විස කුසුම නුඹ..

හිමව් අරණ

අහිමිව…

හිමව් අරණ

අහිමිව…

හිමව් අරණ

The Rainbow | දේදුන්න

හිමව් අරණ

The Rainbow | දේදුන්න

හිමව් අරණ