ජර්මනිය 2014 ලෝක කුසලානයේ අවසාන වටයේ දක්වා ඒද?

අංජනාගේ ලෝකය

පාපන්දු ලෝක ශූරයන් වූ සත්කාරක බ්‍රසීලයේ අභියෝගය?

අංජනාගේ ලෝකය

2010 ලෝක ශුරයන් වූ ස්පාඤ්ඤයේ කණ්ඩායම මෙවරත් කුසලානය දිනයිද?

අංජනාගේ ලෝකය

අන්තර්ජාල සංගමයෙන් ඇමරිකා රජයේ පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමට විරෝධය

අංජනාගේ ලෝකය

ලමා සොල්දාදුවා : ලංකාවේ හදපු හොලිවුඩ් ගණයේ චිත්‍රපටියක්

අංජනාගේ ලෝකය

නිහඬ ප්‍රේමවන්තයෝ

අංජනාගේ ලෝකය

සමාජ අන්තර්සඹඳතා වල අනාගතය : Future of Engagement # 1

අංජනාගේ ලෝකය

අවුරුදු කුමාරි

අංජනාගේ ලෝකය

ලංකාව තියන තැන

අංජනාගේ ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාවේ පෝස්ටර නිර්මාණයක් Adobe Awards අවසාන වටයට

අංජනාගේ ලෝකය

සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු

අංජනාගේ ලෝකය