සත්සරණි [8] - ඉවරා...යි

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [7] - නුගේගොඩ හංදියේ මැරතන් ධාවනය

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [6] - වශී ගුරුකම

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [5] - බයෝ කරපු එකා මැත්ස් කරයි

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [4] - සත්සරණි අතුරුදහන් !

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [3] - රුපියල් දහදාහේ ඔරලෝසුව

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [2] - මවු යානාව වටා කක්ෂගත වේ

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

සත්සරණි [1] - අමතක නොවෙන කතාවක ඇරඹුම

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

Mr Lonely ට මුග්ධයා හමු වීම

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි

අලුත් වැඩක් ...

Mr Lonely ගේ සිතුවිලි