දුම් බීමෙන් ලබන නිර්වාණය...

ඇහි පිල්ලම යට

වැලන්ටයින්ගේ පරිණාමය...

ඇහි පිල්ලම යට

ඇහි පිල්ලම යට...

ඇහි පිල්ලම යට