බැමිණිතියා සාය

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

මානැල්ල | Manalla

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

කඳු පාරක බයිසිකලෙන් | Beauty of Ruwanwalla

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

උතුවන්කන්දේ සරදියල් එල්ලා මරණු දුටුවෙමි | Uthuwankanda

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

සිංහරාජයේ පුරාණ ගම්මාන | Pitadeniya-Lanka gama

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

බෙලිලෙනේ ආදි මානවයෝ | Belilena

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

අන්දරේගේ සොහොන | Tomb of Andare

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

වන නිවහන (ෆිෂින් හට්ස්) | Fishing huts - Sripada via Rajamale

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

නිදහස සොයා අලගල්ලට | Alagalla mountain

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

මඩුවන්වෙල වලව්ව (Maduwanwela walawwa)..................................

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

ඕලු ඇල්ල (Olu Fall)................................................................................

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

කිරිගල්පොත්ත (Kirigalpoththa - Second highest peak in Srilanka).......

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

සිංහරාජයේ අරුණාලෝකය (Morning side)................................................

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa

සල්ගල වන අරණ (Salgala).................................................................................

සංචාර කැමරාව | Sanchara Camerawa