වදන් ඔබ නොදෙඩූ...

කවිකාරි

කාලයේ සීමාවෙන් බැඳී...!

කවිකාරි

සමාවනුමැන පන්හිඳ...!

කවිකාරි

සසර සැරි සරන තෙක් ඔබ මගේ ඔබ මගේ....! (ආදරය විඳින්නට මිස විඳවන්න නොවන නිසා.. ආදරය ජීවත් වන්නට මිස ගෙල වැලලා මියෙන්නට නොවන නිසා)

කවිකාරි

වසන්තය වෙලා ඉමු අපි ගෙවෙන තුරු දිවී...!

කවිකාරි

සදා ඔබම දකින්නම්...!

කවිකාරි

සිහින දකිමි..!

කවිකාරි

එකම තනුවයි වැයෙනා...!

කවිකාරි

කෙලවර ඉවසුමේ....!

කවිකාරි

කඳුළු වලට කළින්..!

කවිකාරි

පන්හිඳ මා අත උනා නම්...!

කවිකාරි

නුඹ විතරක්'මැයි...!

කවිකාරි

නිමක් නැති...!

කවිකාරි

හිනාවෙන්න කියාදෙන්න (දෙවන කොටස)

කවිකාරි

හිනාවෙන්න කියාදෙන්න..! (පළමු කොටස)

කවිකාරි

සංවේදිනී

කවිකාරි

පුරුද්දක් වෙලා දැන් මට...!

කවිකාරි

Untitled Post

කවිකාරි

ඈ නොදත්... නුඹ...!

කවිකාරි

ජීවන පියගැට පෙළේ....!

කවිකාරි