පේරාදෙණියේ දැවැන්ත විරෝධතාවයට පෙර රජරට සිසුහු වීථි බසිති

අළුයම

ඔබ ගැන ම මා ලියන ඒ කවිය - සේකර

අළුයම

නීතිමය පියවර නොගෙන රඳවාගෙන සිටින සිසුන් වහා නිදහස් කළ යුතුයි- ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය

අළුයම

"අළුයම"ක හමුවෙමු...

අළුයම

අබිරහස් ගංකබර පඩ

අළුයම

අහිංසක ජනක උන්නැහේ

අළුයම

ඔක්කොම නෙවෙයි

අළුයම