ඇපල් සහ පණුවෝ -2 වෙනි කොටස (පණුවෝ)

අසංතුලිත | The Imbalance

ඇපල් සහ පණුවෝ -1 වෙනි කොටස (ඇපල්)

අසංතුලිත | The Imbalance

ආදරණීය

අසංතුලිත | The Imbalance

අපේ සොඳුරු අතීතය

අසංතුලිත | The Imbalance

පුංචි ඔරලෝසුව

අසංතුලිත | The Imbalance

සතය

අසංතුලිත | The Imbalance

මළ මිනිසා

අසංතුලිත | The Imbalance

ඇන්ග්‍රි බර්ඩ්

අසංතුලිත | The Imbalance

ආදරය

අසංතුලිත | The Imbalance

කුමරාණෙනි

අසංතුලිත | The Imbalance

ඇස්

අසංතුලිත | The Imbalance

කාලය

අසංතුලිත | The Imbalance