හේමන්තයේ අයිස් *********

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

අපගේ කියුබානු සංචාරය (0-) - "සැන්ටා ක්ලේරා" & "ට්‍රිනිඩෑඩ්"

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

ශීත කාලයේ තවත් තොරතුරු ස්වල්පයක්

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

කැනඩාවේ ශීත කාලයෙන් බිදක්......⓪ ̯ ⓪ *$*?:( !!!

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

තවත් ශීත කාලයක් අත ළඟ .......⓪ ̯ ⓪ *$*?:( !!!

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

කැනඩාවේ බලු කථා...(02)

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

අපේ වෙසක්‌

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

කැනඩාවේ බලු කථා...(01)

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

අපගේ කියුබානු සංචාරය - 09 වන කොටස - හවානාහී ගතකළ අවසන් පැය කිහිපය.

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

08 වන කොටස - විප්ලවීය චතුරස්‍රය

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

07 වන කොටස - සෙන්ට්‍රො හවානා සහ වෙඩෙඩො

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

06 වන කොටස - යටත් විජිත හවානා

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

05 වන කොටස - හවානා වෙත

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

04 වන කොටස - වරදේරො අර්ධද්වීපය

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

03 වන කොටස - වරදේරො ගුවන් තොට

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

02 වන කොටස - වරදෙරෝ වෙත

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්

01 වන කොටස - හැඳින්වීම

ගමේ හිතවතාගේ විවිධ සටහන්