සඳ දුටුවෙමි

කෙටි නැති හද (unshortened)

අවසානයක් නොවූ එදින...

කෙටි නැති හද (unshortened)

සක්මන් සඳ

කෙටි නැති හද (unshortened)

උදුම්බරා

කෙටි නැති හද (unshortened)

එකත්පස්ව උන් සිත

කෙටි නැති හද (unshortened)

නිදහසේ සුලඟ

කෙටි නැති හද (unshortened)

Never the Same Moment !

කෙටි නැති හද (unshortened)

එක හැන්දෑවක ..

කෙටි නැති හද (unshortened)

කණාමැදිරි එලි

කෙටි නැති හද (unshortened)