හිමගිරි අරණේ, මනමේ කුමරිය

~ පාශා ~

වියපත් කවිකම....

~ පාශා ~

තක්කඩිකමක මහත

~ පාශා ~

ආත්මය සොයා යෑම

~ පාශා ~

අවසානය

~ පාශා ~

ප්‍රඥාව ඇත්නම් නිවන් පුරයට පිවිසෙන මාවතට එළැඹීමට ස්ත්‍රීත්වය බාධාවක් නොවේ

~ පාශා ~

කටු බැල්ලිය

~ පාශා ~

Augustus හමුවීම

~ පාශා ~

අවුරුදු කුමරිය, මිස් ශ්‍රී ලංකා හා සුපර් මොඩල්

~ පාශා ~

ඔහු/ඇය

~ පාශා ~

මිලේච්ඡයෝ එනතුරු

~ පාශා ~

අර්ථය සෙවීම

~ පාශා ~

වෙඩින් Talk...

~ පාශා ~

රාත්‍රී ආහාරය....

~ පාශා ~

විසකුරු තුර ( A Poison Tree)

~ පාශා ~

මිෂන් හොට්ටා

~ පාශා ~

තාවකාලික හමුවීම

~ පාශා ~

දෙසැම්බර් විසි එකට ලියමි

~ පාශා ~

How Do I Love Thee

~ පාශා ~

ඕවර් ටයිම් භාවනාව...

~ පාශා ~