පොල් ගෙඩි 8

පුලින ප්‍රාසාද

හම්බන්තොට එලිය කල උසස් පෙළ ප්‍රථිපල

පුලින ප්‍රාසාද

අමුතු ඇටය සහ අපි

පුලින ප්‍රාසාද

සැඟවී සිටියෙමි...

පුලින ප්‍රාසාද

මවුනි සඟමිත්....

පුලින ප්‍රාසාද

පෙරදා මහ රෑ............

පුලින ප්‍රාසාද

සිනාසෙන්න කියාදෙන්න...

පුලින ප්‍රාසාද

අක්කණ්ඩියේ....

පුලින ප්‍රාසාද

අහිමි කුසුම...

පුලින ප්‍රාසාද

දෛවය...

පුලින ප්‍රාසාද

කවිය...

පුලින ප්‍රාසාද

සමාව.....

පුලින ප්‍රාසාද

ඇත්ත...

පුලින ප්‍රාසාද

මතක හෙවනැලි...

පුලින ප්‍රාසාද

පිය සබඳ....

පුලින ප්‍රාසාද

මේ පාරෙන් එන්න.....

පුලින ප්‍රාසාද

උසස් පෙළ...

පුලින ප්‍රාසාද

ආයුබෝවන්!

පුලින ප්‍රාසාද