මතුගමට ජල යෝජනා ක්‍රමයක් -Water project for Matugama

Mathudina – මතුදින

මතුගම පැත්තේ ක්‍රීඩා පිට්ටනි – Playgrounds in Matugama

Mathudina – මතුදින

නමට බදුරලිය වුණත්, පස්දුන් කෝරළේට නැති බදුරලිය ක්‍රිකට් සමාජය – Baduraliya Cricket Club which is non-Baduraliya now

Mathudina – මතුදින

සරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය, මග්ගොන – Surrey Cricket Ground, Maggona

Mathudina – මතුදින

Rubber Research Institute of Sri Lanka, the driving force of the rubber industry

Mathudina – මතුදින

කිතුල් රා, පැණි, හකුරු

Mathudina – මතුදින

Home (poem)

Mathudina – මතුදින

මතුගම දුරුතු පෙරහර – Matugama Duruthu Perahara

Mathudina – මතුදින

මතුගම දුරුතු පෙරහර – Matugama Duruthu Perahara

Mathudina – මතුදින

ඇමති වෙල්ගම දුන්න බස් තුන – Three buses for three major schools in Matugama

Mathudina – මතුදින

නිව් ජානකී සිනමා – New Janaki Cinema

Mathudina – මතුදින

පස්දුන් කෝරළේ පළමු ක්‍රීඩා පිහිනුම් තටාකය – Kumar Welgama Swimming Pool in St. Mary’s College

Mathudina – මතුදින

මතුගම පාරවල් හැදෙන ජනවාරියේ ජනාධිපති සම්ප්‍රාප්තිය

Mathudina – මතුදින

ජනාධිපතිතුමා කී පරිදි එස්. මහින්ද හිමි වැඩ සිටියේ පස්යොදුන් කෝරළය කිට්ටුව කොහේද?

Mathudina – මතුදින

ජනාධිපතිතුමාට මතුගම ලස්සනට පෙන්නන්න කාලය සමග රේස් එකක්

Mathudina – මතුදින

සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ ග්‍රහනයේ දෙවසරක් ගෙවූ දොඩන්ගොඩ සූරසේන

Mathudina – මතුදින

බුලත්සිංහල නගරය ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභයගේ ව්‍යාපෘතියක් යටතේ සංවර්ධනයට සැලැස්මක්

Mathudina – මතුදින

මතුගම ඡන්ද ඉතිහාසය – Election History of Matugama

Mathudina – මතුදින