සිංහල අපට අන්තර් අධ්‍යයනයක් අවශ්‍යයි.

introspection4sl

සිංහල අපට අන්තර් අධ්‍යයනයක් අවශ්‍යයි.

introspection4sl

රජ ගෙදර බල්ලා

introspection4sl

රජ ගෙදර බල්ලා

introspection4sl

ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද?

introspection4sl

ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද?

introspection4sl

Hello world!

introspection4sl

Hello world!

introspection4sl