200-300 සිනාහවේ අරුත අප්‍රේල් 9 පැරිස්

ඔක්කොම

" මව්පිය ගී වන්දනා උත්තම පූජා "

ඔක්කොම

ජනමිණ

ඔක්කොම

ඉරේ photo එකක් ගත්තම ඉරට එහාපැත්තෙන් පේන ඉර මොකක්ද?

ඔක්කොම

තෙල් කතාවේ ඇත්ත නැත්ත(ඇත්තම කතාව)

ඔක්කොම

ගෙදරදීම හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හදමු (පට්ට ගදයි)

ඔක්කොම

වතුර බෝතල් වලින් උඩ යන rocket එකක් හදමු

ඔක්කොම