බැස ගොස් හිරු බොහෝ වෙලා - විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත්

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

තනිකඩයාගේ ලෝකය

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

පින්කාරියේ

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

යළි නො එන මේ මොහොත - Kal Ho Na Ho

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

හව්හරණක් නැති කෙවිලිය

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

ගිම්හානයේ සිහිලක්

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦

වෙල්ලස්සේ ගුරුතුමී

හ๧ද๞ තත๞ න๤ග๠ස๤໦