නැට්ට කොටා

Sirage Kamare

ඔහු නුවන් කුලසේකර නම් විය | Tribute to Nuwan Kulasekara

Sirage Kamare

සුදු මල්ලී  සමග මාවරැල්ලේ ගියෙමි

Sirage Kamare

මාවරැල්ලේ පුංචි සිනා සමග සුදු මල්ලී

Sirage Kamare

හිරමනේ සහ ලොකු සාදු

Sirage Kamare

බිරිඳ මගේ ඔබ...

Sirage Kamare

නුවර මැණිකේ

Sirage Kamare

නැග්රැක් බංගලාවේ රැයක්

Sirage Kamare

ගල්කඩවල චූටි හීන

Sirage Kamare

කලකට පසු....

Sirage Kamare

නුවන් කුලසේකරගේ කදුළු සමග එක් වූ කන්දේගම සතුටු කදුළු

Sirage Kamare

කන්දේගමට අරුණළු පෑයූ වගයි.

Sirage Kamare

කිරි කෝඩු සිරාගේ සිරිපා කරුණාව

Sirage Kamare

සිරා කොලුවාගේ පළමු ගීතය අහමුද ?

Sirage Kamare

මයිනරය, Vibration සහ තවත් කථා

Sirage Kamare

දිඹුලාගල දෙසට හැරෙමු !

Sirage Kamare

මොරිස් මයිනරය සහ Vibration

Sirage Kamare

බියුටිෆුල් ස්ටෝන්

Sirage Kamare

ම‍ගෙ 8000 ට කෙළියා ඕයි !

Sirage Kamare

උපුල් විලේදී මනුස්සකමේ සුවඳ විඳ ගත්තෙමි.

Sirage Kamare