බොරු බේගල් ඇදබාමින් උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථිර නොකිරීමේ ආණ්ඩුවේ උත්සාහය පරදවමු

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථීර කිරීමේදීත් ඉහලම සුදුසුකම ආණ්ඩුවේ ‍දේශපාලඥයන්ගේ නිර්දේශය බවට පත්වෙයි.

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

බදවාගත් සියළු උපාධිධාරීන් වහා ස්ථීර කරනු - උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී මධ්‍යස්ථානය

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

බදවාගත් සියළු අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් වහා සිථීර කරනු.

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

උපාධිධාරීන් රැවටීමේ සීමාව කොතැනද?

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

ආණ්ඩුවේ අසාධාරණ වැඩපිළිවෙල ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීන්ම හෙළි කරයි.

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)

ආණ්ඩුවේ සූදානම තව දුරටත් උපාධිධාරීන් රවට්ටන්නද?

Combined Association Of Unemployed Graduates (CAUG)