ජීවිතේ...

නැති වූ දිනපොත

අද්‍යාපනයේ යතාර්තය

නැති වූ දිනපොත

පාලකයාගේ පාර පොතක් නැති රටකට...

නැති වූ දිනපොත

නිදහස් අධ්‍යාපනයට එරෙහි ආණ්ඩුව

නැති වූ දිනපොත

උදේ හවස පන්සිල් ගන්න රටේ...

නැති වූ දිනපොත

සිගරට්, ගල් එක්ක මල්...

නැති වූ දිනපොත

විශ්ව විද්‍යාලයක ගෝත්‍ර දෙකක්

නැති වූ දිනපොත

ලක්ෂ 60-70 කට උපාදියක් මිලට ගත නොහැකි වුන් සඳහා පමණි

නැති වූ දිනපොත