ඩෙනිම සහ ගැහැනු ලමයකුගේ සුන්දරත්වය.

ගේ විජිතය

ගංජා ,බොබ් මාර්ලි සහ නූතන තරුන පරම්පරාව.

ගේ විජිතය

අම්මා

ගේ විජිතය

කෙටිම කෙටි කතාවක්

ගේ විජිතය

අහිමියි ඔබ මට

ගේ විජිතය

අසරණ වූ සොල්දාදුවෙක්

ගේ විජිතය

නයෙක් නයෙක්..නෑ ඌ ගැරඬියෙක්.

ගේ විජිතය

ෆේස් බුකියෙන් කතාවක්

ගේ විජිතය

තවත් උපන්දිනයක්

ගේ විජිතය

ගුරු උතුමානන් කෙනෙකුට රිද්දපු දා

ගේ විජිතය

මගේ බ්ලොග් පටන් ගැනිල්ල

ගේ විජිතය