ඔබගේ නාමය සදා අමරණීයයි.... A Tribute to Yash Chopra

සාරාගේ සටහන්

ඔබගේ නාමය සදා අමරණීයයි.... A Tribute to Yash Chopra

සාරාගේ සටහන්

පොත් ප්‍රදර්ශනය

සාරාගේ සටහන්

පොත් ප්‍රදර්ශනය

සාරාගේ සටහන්

සෙල්ලම ලෙල්ලම

සාරාගේ සටහන්

සෙල්ලම ලෙල්ලම

සාරාගේ සටහන්

ඉගනීමේ අගය

සාරාගේ සටහන්

ඉගනීමේ අගය

සාරාගේ සටහන්

පුදුම හතක්.....

සාරාගේ සටහන්

මගේ උපන්දිනේ වෙනස් කරපු හැටි

සාරාගේ සටහන්

මගේ උපන්දිනේ වෙනස් කරපු හැටි

සාරාගේ සටහන්

ලාවා කේක් කන්න කැමතිද?

සාරාගේ සටහන්

ලාවා කේක් කන්න කැමතිද?

සාරාගේ සටහන්

ෆැන්ටසි ලෝකයට අපි කැමති ඇයි?

සාරාගේ සටහන්

ෆැන්ටසි ලෝකයට අපි කැමති ඇයි?

සාරාගේ සටහන්

ඉතිරි සල්ලි දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි?

සාරාගේ සටහන්

ආදරණීය සීයේ

සාරාගේ සටහන්

ආදරණීය සීයේ

සාරාගේ සටහන්