වාරුව උවැසි වන විට මට ඇවිදින්ට.. තල්ලු කරන් පුතුනේ මගේ රෝද පුටුව..

රණ රාල!

විරුවා ඔබමය සැමදා අප හට !!

රණ රාල!

මෝඩකම, නොදැනුවත්කම සහ ජාතිවාදය

රණ රාල!

රාළ.. හාමි

රණ රාල!