ආත්ම වංචාවෙන් මිදෙමු

Sumanadasa Samarasinghe

නපුරු වඳුරුගති එපා!

Sumanadasa Samarasinghe

සත්‍යයට මුහුණ දී බුද්ධිමත් වන්න

Sumanadasa Samarasinghe

ආගම

Sumanadasa Samarasinghe

මිනිසුන් රජයට සාප කරන්නේ ඇයි?

Sumanadasa Samarasinghe

කරැම ලෙඩ

Sumanadasa Samarasinghe

හොඳ මිතුරන් ඇතිකරගැනීමට නම්

Sumanadasa Samarasinghe

මනස නිතරම වෙනස්වන සුළු ශක්තියකි

Sumanadasa Samarasinghe

වාද කරන සැමියාට …

Sumanadasa Samarasinghe

තෑගි දීම

Sumanadasa Samarasinghe

ඔබටත් පුළුවනි ලොක්කෙකු වන්නට

Sumanadasa Samarasinghe

මෝහනයෙන් රට අවදිකරවමු

Sumanadasa Samarasinghe

සිංහලයනි අවදිවව්! කී කල ඔව්හු අවදි වී නිකං බලා සිටිති

Sumanadasa Samarasinghe

සමච්චල්

Sumanadasa Samarasinghe

වෛරය ජයගැනීමට මගක්

Sumanadasa Samarasinghe

අද ඇති බාධාවට මතු කලක ස්මාරකයක් ඉදිකරනවා ද?

Sumanadasa Samarasinghe

ව්‍යාපාර දියුණුවේ රහස

Sumanadasa Samarasinghe

සම්පත් උදාකරන බලවේගයක්

Sumanadasa Samarasinghe

තමන්ගේ අදක්ෂකමට වෙන අය පලි නැත

Sumanadasa Samarasinghe

ඔබේ අගය වැඩි කරගන්න

Sumanadasa Samarasinghe