අවුරුද්දට ශොපින් කළෙමි.

බලකොටුව

සූටි කාලේ ගේම් ගහපු හැටි.[1 කොටස]

බලකොටුව

ලෝකයේ ලොකුම සල්ලිකාරයන්

බලකොටුව

ලෝකයේ හොදම ගැටකපන්නා

බලකොටුව

දෙවනි post එක

බලකොටුව

ආයුබෝවන් // Hello//ஹலோ

බලකොටුව