පිලේ පහන නිව්වා මං ගොම්මං අඳුරේ..........

ජීවන ගීතය

සඳකැන් වැසිලා.........

ජීවන ගීතය