මවක මහිම

අක්ෂරය

බුලු ෆිල්ම් නෙවෙයි සර් කාර්ටූන් දෙයියෝ

අක්ෂරය

කතා කරන ඇස්

අක්ෂරය

ලව් කරන්නට යන්නේ නැතිව...

අක්ෂරය

ඩබල් ඩබල් (ලයිට් බිල ගැන නෙවෙයි ඕන්)

අක්ෂරය

අද ඇයට හෙට ?? ඔබ විය හැකියි.....

අක්ෂරය

දුවට බඩ යනවා සර්......

අක්ෂරය

නැත්නම් ජාතික කිරි මන්ඩලේ වදියි උබේ.....

අක්ෂරය

ඔච්චරටම බරද? ලැජ්ජ නැද්ද?? පාරෙ කරන්න.....

අක්ෂරය

කුරුටු ගාමි අක්ෂරය මා....

අක්ෂරය