ඔබේ මණ්දාකිණි ඇස,

sithumpethum

"ආදරේ බව එපමණ"

sithumpethum

රහස්, රස තැන්

sithumpethum

කටු කන ගෑනී

sithumpethum

උමතුකාරක

sithumpethum

රිදවාගනු පිණිස

sithumpethum

සත්‍යාදරී ස්නේහී

sithumpethum

උමතු සත්වයා

sithumpethum

බිසී මී !

sithumpethum

මට පුරුදු

sithumpethum

උගන්වා නැත්තේ ඇයි ?

sithumpethum

වෙන වෙනම, ගමන්

sithumpethum

මව් තන බුරළු

sithumpethum

මග කී තාරුකා

sithumpethum

බිළිඳු කෝළම්

sithumpethum

ඔබ ලියුම් එවිය යුතු ලිපිනය

sithumpethum

ළමැද මැද සාද

sithumpethum

ඇග්නස්

sithumpethum

කියන දේ නාහනකම

sithumpethum

වටොරෙහි මල්

sithumpethum