ඩෙල්ෆ් දූපත(Delft Island)

සුන්දර ලංකා

අරිසිමලේ වෙරළ(ත්‍රිකුණාමලය)

සුන්දර ලංකා

කණ්ඩලම වැව් තාවුල්ල

සුන්දර ලංකා

දියඇලි සොයා බඹරැල්ලේ සිට කලුපහන කැලයට(නකල්ස් අධිරක්ෂිතය)

සුන්දර ලංකා

ත්‍රිකුණාමලය දෙවන ලෝක යුද සොහොන් පිටිය

සුන්දර ලංකා

Fishing Huts

සුන්දර ලංකා

Fishing Huts

සුන්දර ලංකා

මරේ වත්ත හරහා සිරිපා කරුණා කරමු

සුන්දර ලංකා

බත්තුලු ඔය දියඇලි ගවේෂණය

සුන්දර ලංකා

නන්පේරියල්,නග්‍රාක් හරහා ලෝකාන්තයට

සුන්දර ලංකා

මහඑළියතැන්න(හෝර්ටන් තැන්න)‍

සුන්දර ලංකා

බේකර්ස් ඇල්ල(ගෝනගල ඇල්ල)

සුන්දර ලංකා

ග්‍රෙට් වෙස්ටර්න්

සුන්දර ලංකා

බෝපත් ඇල්ල

සුන්දර ලංකා

ගිරිහඩු සෑය(තිරියාය)

සුන්දර ලංකා

දෙතනගල

සුන්දර ලංකා

බටදොඹ ලෙන

සුන්දර ලංකා

පෙට්ටිගල මුදුනට

සුන්දර ලංකා

කිංචිගුණේ පන්සල (සමනල වැව)

සුන්දර ලංකා