ඇමෙරිකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

පවුරු වළල්ල

යලිත් එනවා නම්..

පවුරු වළල්ල

මහින්ද අපට ඉගැන්වූ දේ..

පවුරු වළල්ල

දේශප්‍රේමී ප්‍රබන්ධ

පවුරු වළල්ල

හැමෝම කියවන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි..

පවුරු වළල්ල

කාටද ඔය පයින් ගහන්නේ? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පයින් ගහන්නේ අයිසේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට!

පවුරු වළල්ල

තරුව නුඹ

පවුරු වළල්ල

Got selected to GSoC 2014

පවුරු වළල්ල

සඳ ගැන සඳට ලියූ කවි...

පවුරු වළල්ල

දුර සිටින කවිකාරියගෙන් කවියක් ලැබුන වග නම්... ;)

පවුරු වළල්ල

ආදරය වෙනුවෙන් අවි අමෝරා ගතිමි...!!!

පවුරු වළල්ල

ආදරය වෙනුවෙන් අවි අමෝරා ගතිමි...!!! :@

පවුරු වළල්ල

ඔන්න ඉතින් අපේ රටේ කට්ටියක් ඇමෙරිකන් නිෂ්පාදන තහනම් කරලු....

පවුරු වළල්ල

ධවල ආමාශ නම් කොටළු දා වත.

පවුරු වළල්ල

නාටු හස්ථි දා වත 1.

පවුරු වළල්ල

කැම්පස් එක ඇතුලේ මොකද උනේ...???

පවුරු වළල්ල

ආදරය අනුමාපනය කරා හොඳින් සොලවා...

පවුරු වළල්ල

විඳිමි ධ්‍යානය සහස් කලකට...

පවුරු වළල්ල