මම කියන දේවල් අහන්නේ නැති මගේම හිතුවක්කාර කකුල් දෙක

See the person, not the disability

මම කියන දේවල් අහන්නේ නැති මගේම හිතුවක්කාර කකුල් දෙක

See the person, not the disability

මගේ අබාධිත බව සිරුර වෙලාගත් පිබුරකුසේය

See the person, not the disability

පිඹුරකු වෙලාගත් මගේ සිරුර...................

See the person, not the disability