ආයුර්වේදය ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න නම් - "පේයාව" පැකට් එකත් ඇති

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

බඩේ දැවිල්ලයි - උගුරට ඒමයි - කෑමයි බීමයි-දෙන දුක මේකයි - අම්ලපිත්තය හඳුනාගමු.

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

බඩේ දැවිල්ලයි - උගුරට ඒමයි - කෑමයි බීමයි-දෙන දුක මේකයි - අම්ලපිත්තය හඳුනාගමු.

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මොනවද මේ වෙද ගැට?

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මොනවද මේ වෙද ගැට?

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සිංහල අවුරුදු කැවිලි පෙවිලී - වේවිද ලෙඩ දුක් වඩන පෙරළී ( නෑ එහෙම වෙන්නෙ නෑ)

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සිංහල අවුරුදු කැවිලි පෙවිලී - වේවිද ලෙඩ දුක් වඩන පෙරළී ( නෑ එහෙම වෙන්නෙ නෑ)

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

දෙසඳුන් කල්කය වාරණ කරනා - රහස කිමද අද බටහිර වෙදනා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

දෙසඳුන් කල්කය වාරණ කරනා - රහස කිමද අද බටහිර වෙදනා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේ යළි කරලියට ..... විරාම ලකුණු රැසකට පසු අඛණ්ඩ ලිවීමකට සැරසෙමින්

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේ යළි කරලියට ..... විරාම ලකුණු රැසකට පසු අඛණ්ඩ ලිවීමකට සැරසෙමින්

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

ප්‍රවීණ හෙළ වෙදදුරෙකු අවසන් ගමනේ

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

ප්‍රවීණ හෙළ වෙදදුරෙකු අවසන් ගමනේ

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මඟුලේ යන්නන් දැකලා - නාග විසට නස්න කළා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මඟුලේ යන්නන් දැකලා - නාග විසට නස්න කළා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

කොලෙස්ටරෝල් - හදුනාගැනීම, ප්‍රකිකාර හා වැළකීමේ ක්‍රම

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

කොලෙස්ටරෝල් - හදුනාගැනීම, ප්‍රකිකාර හා වැළකීමේ ක්‍රම

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සහ සැබෑ පංචකර්මය

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සහ සැබෑ පංචකර්මය

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට -

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය