සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය චිභාගය 2019/2020/2021/2022 - GIT EXAM

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

Research World 1 - පිරමීඩ හොරකමට විරුද්ධව ගෙන යන සටන 2 - mindquests.net

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

Research World 1 - පිරමීඩ හොරකමට විරුද්ධව ගෙන යන සටන 2 - mindquests.net

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

Research World 1 - පිරමීඩ හොරකමට විරුද්ධව ගෙන යන සටන 1 - mindquests.net

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

Research World 1 - පිරමීඩ හොරකමට විරුද්ධව ගෙන යන සටන 1 - mindquests.net

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

ශ්‍රී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමේ එක්දින තරග වල ලෝක වාර්තා සහ හොඳම දක්ෂතා - Sri Lanka Cricket World Records

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

ශ්‍රී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමේ එක්දින තරග වල ලෝක වාර්තා සහ හොඳම දක්ෂතා - Sri Lanka Cricket World Records

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

රංගිරියේ 140 වන සැමරුමට පාසලෙන් හාමුදුරුවරු 140 කට දුන් දානය - RDCC

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

රංගිරියේ 140 වන සැමරුමට පාසලෙන් හාමුදුරුවරු 140 කට දුන් දානය - RDCC

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

රංගිරියේ 140 වන සැමරුමට පාසලෙන් හාමුදුරුවරු 140 කට දුන් දානය - RDCC

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

රංගිරියේ 140 වන සැමරුමට පාසලෙන් හාමුදුරුවරු 140 කට දුන් දානය - RDCC

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

මගදී කාර් එක වද්දලා නවත්වන්නේ නැතුව ආපු බස් එකත් එක්කන් ගේම ඉල්ලපු අපේ එකෙක් - SL Accident

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

මගදී කාර් එක වද්දලා නවත්වන්නේ නැතුව ආපු බස් එකත් එක්කන් ගේම ඉල්ලපු අපේ එකෙක් - SL Accident

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

මගදී කාර් එක වද්දලා නවත්වන්නේ නැතුව ආපු බස් එකත් එක්කන් ගේම ඉල්ලපු අපේ එකෙක් - SL Accident

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

මගදී කාර් එක වද්දලා නවත්වන්නේ නැතුව ආපු බස් එකත් එක්කන් ගේම ඉල්ලපු අපේ එකෙක් - SL Accident

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L

Covid 19 - කොරෝනා වලින් ආරක්ෂා වෙමු - අලුත්ම රෝග ලක්ෂණ සහ ඉන් ආරක්ෂාව - Protect from Covid 19 Virus

ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය S L