දන්නව නම් කියා දෙන්න

සිව්වන මානය

සරසවි නවක වදයට දැන්වත් තිත තබමු

සිව්වන මානය

කේම්බ්‍රිජ් ඉංගිරිසි ව්‍යාකරණ පොත්

සිව්වන මානය