පුතුට නමක්

වර්ණාගේ මතක...!!!

__LaydeeZ__

වර්ණාගේ මතක...!!!

__කාලෙකින් ආවා අලුත් ආරංචියක් එක්ක__

වර්ණාගේ මතක...!!!

පව් කාරයා මං

වර්ණාගේ මතක...!!!

__සුනඛයෙකුගේ පාපොච්චාරණය__

වර්ණාගේ මතක...!!!

_____ පුංචි සුරන්ගනාවියකට ඇසීම ලබා දෙමු නේද ___

වර්ණාගේ මතක...!!!

__ජනප්‍රිය වෙන්න දඟලන්නේ ජනප්‍රියත්වයට නුසුදුසු අයයි__

වර්ණාගේ මතක...!!!

හිත මිතුරු සුළඟ......

වර්ණාගේ මතක...!!!

___මගේ මැණික් කැටේ___

වර්ණාගේ මතක...!!!

නින්දෙන් ඇවිදිනවද?

වර්ණාගේ මතක...!!!

___ඔබට ජය___

වර්ණාගේ මතක...!!!

ඉපදෙනා මතු මතුත් ඔබ මගේම වේවා

වර්ණාගේ මතක...!!!

ඔබ වෙන්වූ පුවත අත්තක් වූ බොරුවක්ය !

වර්ණාගේ මතක...!!!

මධු අක්කා

වර්ණාගේ මතක...!!!

යාපනේටත් ගියා 2

වර්ණාගේ මතක...!!!

සිහින උළලේ වර්ණා ගේ ප්‍රමාදය

වර්ණාගේ මතක...!!!

යාපනේටත් ගියා 1

වර්ණාගේ මතක...!!!

යුද්දයේ බිහිසුණු අත්දැකීමක් වර්ණා ගේ දෑසින්

වර්ණාගේ මතක...!!!

මං ඔයාට ආදරෙයි. ඔයා මට ආදරෙයිද?

වර්ණාගේ මතක...!!!

කවිය ඔබ

වර්ණාගේ මතක...!!!